ویژگی محصولات

ویژگی محصولات

1. کنترلی

کنترل کامل و مکانیزه موجودیها ، مقایسه تراز انبار و تراز مالی و کشف و رفع مغایرتهای احتمالی
کنترل انواع گردشهای انبار علاوه بر کاردکس معمول انبار شامل مغایرتهای احتمالی در انتقال بین انبارها ، برگشت از مصارف و برگشت از فروش
کنترل تحویل مصارف بر مبنای برنامه مصرف و مجوز مصرف متمم سیستم برنامه ریزی کنترل مقداری و زمانی تحویل فروش بر مبنای مجوز فروش واحد فروش
کنترل قراردادهای فروش و خرید از لحاظ مقدار و زمان اعتبار
ثبت دائم اسناد مالی بصورت هفتگی و یا ماهانه و غیر فعال شدن اصلاحات و یا حذف در سایر سیستمها پس از ثبت دائم اسناد
حذف عملیات اپراتوری از واحد حسابداری مالی و توزیع این عملیات در سایر سیستمها و تبدیل واحد مالی به واحد کنترل کننده عملیات سایر سیستمها

2. سرعت عمل در گزارشها

سیستم حسابداری استاندارد و صدور اسناد لحظه ایی مالی بر اساس نرخهای استاندارد و برآوردی برای کلیه گردشهای انبار
محاسبه بهای تمام شده ماهانه بوسیله برآورد خریدهای فاقد صورتحساب با نرخهای استاندارد و برآورد تقریبی موجودی پای کار خط تولید بر مبنای برنامه تولید واحد برنامه ریزی
صدور اسناد مکانیزه سایر سیستمها بصورت مستقیم در سیستم حسابداری مالی و درنتیجه به روز رسانی لحظه ایی حسابداری مالی با سایر سیستمها

3. کاهش هزینه

حذف کامل اسناد دستی مربوط به گردش موجودیها و صدور مکانیزه و کنترل مکانیزه موجودیها توسط سیستم های حسابداری انبار ، سیستم کنترل موجودیها و حسابداری صنعتی
جایگزینی کامل روشهای ارزیابی برآوردی و دستی برای گردشهای متفرقه انبار مانند برگشتهای مصرف ، رسید اضافه انبارگردانی با نظام حسابداری استاندارد و ارزیابی خودکار تمامی گردشهای انبار
محاسبه خودکار بهای تمام شده مواد در سیستم خرید
محاسبه خودکار بهای تمام شده رسید نیم ساخته محصول و محصولات نهایی
صدور خودکار اسناد ذخیره بازخرید و عیدی به صورت ماهانه

4. گزارشهای مدیریتی

گزارش انحرافهای نرخ و مقدار مصرف مواد ، انحراف نرخ دستمزد و سربار واقعی نسبت به استاندارد
گزارش یادداشت بهای تمام شده فروش ضمیمه صورتهای مالی
گزارش منابع و مصارف بانک
گزارش پیش بینی کسری مواد بر اساس برنامه تولید ، موجودی فعلی و سفارشهای در راه
امکان ارائه گزارشهای سلسله مراتبی و درختی از اطلاعات مانند گروه بندی های سلسله مراتبی از گردش انبار ، حسابهای مالی ، شرکتها و اشخاص و مرور اطلاعات از بالا به پائین
ارائه گزارشهای مدیریتی تحت وب و سلسله مراتبی از اطلاعات
امکان ارائه گزارش خواب مواد بر اساس نظام موجودی سری ساخت فروشنده مواد و سری ساخت محصول
گزارش تاخیر دریافت صورت حساب های فروش بر اساس مقایسه زمان برآورد صورتحساب و تاریخ واقعی دریافت در سیستم دریافت و پرداخت
امکان گزارش صورت وضعیت قرارداد بر اساس پیشرفت فیزیکی و ریالی هر قرارداد و گزارش وضعیت دریافت و پرداخت به تفکیک پیش پرداخت و پیش دریافت و دریافت و پرداخت بر اساس صورتحساب قطعی
گزارش اخذ آخرین وضعیت اسناد و چکها در یک تاریخ مانند 29 اسفند در ماههای بعد
گزارش چکها و اسناد دریافتی و پرداختی سررسیده شده در محدوده زمانی مورد نظر آینده
گزارش موجودی مقداری و امانی نزد دیگران و دیگران نزد ما

5. تسهیلات

مکان تعدیل متعدد صورتحساب خرید انبار حتی پس از ثبت دائم اسناد و صدور خودکار اسناد تعدیل مربوه در مصارف ، رسید محصول و تحویل فروش
صدور دیسکت برای گزارشهای بیمه ، پرداخت حقوق ، پرداخت مساعده ، پرداختهای موردی و دریافت اطلاعات کارکرد از انواع دستگاههای مختلف کارت زنی
امکان اصلاح مشخصات تمامی رسید تحویل انبار حتی پس از ثبت قانونی اسناد
امکان برگشت محاسبات حسابداری انبار برای یک کالا
امکان برگشت محاسبات حتی پس از ثبت دائم اسناد تعدیل انبار
امکان محاسبه تعدیل برای طبقات و یا کالای دلخواه

6. سادگی

تشخیص خودکار حسابهای مالی مربوط به اسناد مکانیزه بر اساس مفاهیم معمول در هر سیستم مانند نوع گردش در رسید تحویل انبار ، منابع مصارف در دریافت پرداخت و نوع صورتحساب در سیستمهای خرید و فروش و در نتیجه صدور اسناد مکانیزه با حداقل اطلاعات اضافی توسط کاربر در سایر سیستمها
نظام یکپارچه گزارش گیری
امکان تعریف فرآیندهای سازمان با اسامی گویا و معنادار برای هر سازمان در سیستم مانند مجوزها ، قراردادها ، گردشهای انبار
حذف بسیاری از سرفصل حسابهای تکراری از طریق ارائه گزارشهای کلی و سطح بالا در سیستم حسابداری مالی و ارائه گزارشهای سطوح پائین تر و متنوع در سایر سیستمها و درنتیجه سادگی حسابداری مالی و مکانیزم صدور اسناد خودکار سایر سیستمها

7. بهای تمام شده

محاسبه بهای تمام شده مواد اولیه در سیستم خرید بر اساس هزینه های کرایه حمل ، تخفیفات ، هزینه های مختلف خرید خارج شامل گشایش اعتبار ، ترخیص و ...
محاسبه بهای تمام شده سهم مواد بصورت خودکار برای خریدهای کارمزدی
محاسبه بهای تمام شده خرید کارمزدی سهم دستمزد براساس صورتحساب کارمزدکار
محاسبه بهای تمام شده رسید نیم ساخته در مراحل متعدد قبل از رسید محصول نهایی
محاسبه بهای تمام شده رسید محصول نهایی به روش جذبی
محاسبه تقریبی موجودی پای کار برای انتهای ماه و امکان اصلاح آن توسط کاربر
گزارش بهای تمام شده محصولات و مقایسه آن با استاندارد مصرف برنامه ریزی و نرخهای استاندارد بودجه
محاسبه بهای تمام شده به صورت تجمعی سالانه
محاسبه خودکار گزارش بهای تمام شده محصولات ضمیمه صورتهای مالی

8. سایر ویژگیهای برجسته

امکان افزودن گزارشهای مورد نظر کارفرما به درختواره گزارشهای سیستم
یکپارچکی کامل سیستمها و حذف تسهیلاتی مانند اجرای دوگانه سیستمها به صورت تک و مرتبط با سایر سیستمها
بررسی و تایید اسناد طی دو مرحله بررسی اسناد و سپس تایید نهایی
ادغام اسناد مالی به تفکیک نوع سند ، تاریخ ، صادرکننده و سیستم در یک روز
امکان تعریف انواع روشهای مبادله پول و نقد در سیستم دریافت و پرداخت
پوشش کامل نظام حسابداری استاندارد ، امکان تغییر نرخ استاندارد طی سال مالی ، امکان تعریف و برآورد نرخ استاندارد بر اساس سابقه اطلاعات موجود در سالها قبل مانند آخرین نرخ خرید ، نرخ موجودی و محاسبه خودکار سهم مواد نرخ استاندارد محصول بر اساس درختواره محصول
پوشش کامل نظام موجودی انبار به تفکیک سری ساخت برای مواد و محصول امکان تعریف مشخصات خاص کالاها و جستجو در فرمهای عملیاتی بر اساس این ویژگیها

9. برخی از شرکتهای مجری نسخه هاي سیستم

شركت پاكوش
شركت عرف ايران
شركت پاكنام
سازمان عمران شهرداري تهران
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
شركت تداركات كالاي برق وزات نيرو
شركت توليد دارو
شركت داروسازي توليد دارو
شركت سبحان دارو
شركت فراورده هاي شيميايي ايران
توليد دارو تاكستان
شركت پيشرو پلاستيك
شركت فيروزا
شركت تهران دارو
شركت گسترش خدمات پارس خودرو
شركت خشكبار آذربايجان شرقي
شركت بازرگاني توسعه كشت و صنعت نيشكر و صنايع جانبي
سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور
صنایع غذایی شرکت زرین غزال (دايتي)
صنایع کاشی و سرامیکشرکت کاشی نیلو
صنایع شویندهشرکت پاک وش
صنایع کاشی و سرامیکشرکت سینا کاشی
صنایع قطعات خودروشرکت کیان خودرو نوین
شرکت بدرسان الکتریک
صنایع تبدیلی کشاورزیشرکت صنایع تبدیلی الوند
صنایع کاغذ سازیچوب و کاغذ ایران (چوكا)
شرکت های بازرگانیشرکت بدرالکتریک
شرکت ایران دارو
سازمان پخش دایتی
صنایع پتروشیمیشرکت پتروشیمی فارابی
صنایع چینی مظروفشرکت چینی مقصود
صنایع قطعات خودروشرکت امید فنر
صنایع فلزیشرکت پارلو
صنایع آلومینیوم
صنایع تبدیلی کشاورزی
تراكتورسازي اروميه
شركت آكوپا

10. برنامه های در حال اجرا

پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت
توسعه سیستم با محوریت برنامه ریزی و بودجه
توسعه امکانان موجود سیستم برای معرفی و تطبیق فرآیندهای سازمان در سیستم